ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด เกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี้ (“ประกาศฯ”) ได้กล่าวถึงวิธีการที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ของคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ติดต่ออื่นๆ ของคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจตามประกาศฯ ฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดา องค์กร/นิติบุคคล ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่นใด (“คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ”)

บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านในปัจจุบัน หรืออาจมีความสัมพันธ์กับท่านเพื่อธุรกิจในอนาคต หรือเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์กับคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต หรือเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านทำงานให้ ดำเนินการแทน หรือเป็นตัวแทน เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท หรือที่บริษัทติดต่อสื่อสารด้วยในทางธุรกิจซึ่งอาจเกี่ยวพันถึงท่าน

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูประกาศฯ ฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่ประกาศฯ ฉบับที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่สำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามประกาศฯ ฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม

บริษัทมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากบริษัทในเครือของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทอื่น ๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ โดยลักษณะของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารของท่านกับบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากบริษัทและจากบริษัทในกลุ่มของเกษรกรุ๊ป

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลทึ่ถึงแก่กรรมไปแล้ว โดยบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่าง
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ตำแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ ชื่อบริษัท สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID) เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น) รายละเอียดการเข้าเมือง เช่น วันที่เดินทางมาถึงและเดินทางออกประเทศ ลายมือชื่อ เสียง เสียงที่บันทึก รูปถ่าย รูปแบบลักษณะใบหน้าเพื่อการจดจำ ภาพจากกล้องวงจรปิด สถานที่ทำงาน วุฒิการศึกษา ข้อมูลประกันภัย ป้ายทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน รายรับภายในครัวเรือน เงินเดือน และรายรับส่วนตัว รวมถึงข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมลล์ ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID) ไอดี Instagram (Instagram ID) ไอดี Wechat (Wechat ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ รวมไปถึงข้อมูลผู้ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่น ๆ (เช่น การติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับท่าน)
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรือข้อมูลทางธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตรเครดิต วันเดือนปีที่ออก/ วันเดือนปีที่หมดอายุ รอบบิล รายละเอียดบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวพร้อมเพย์ รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน รวมไปถึงข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับรายละเอียดความเสี่ยงสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ (credit rating and solvency) และข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยง (information in accordance with the declaration of suitability) ความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และรายละเอียดอื่นใดทางการเงิน
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วันที่และสถานที่ที่ซื้อ หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ วันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อความลงท้ายในอีเมลล์ของผู้รับ ข้อมูลการรับประกันสินค้า/บริการ บริการหลังการขาย/ซื้อสินค้า คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม สถานที่ สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์/หรือการบริการผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สินทรัพย์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์การให้เงินกู้ยืม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่งคั่ง เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ที่อยู่ media access control (MAC) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) (เช่น International Mobile Equipment Identity (IMEI) Electronic Serial Number (ESN) Mobile Equipment Identifier (MEID) และ Serial Number (SN)) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ รูปแบบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ เวลาการเปิดใช้งานอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด และเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ข้อมูลการล็อกอิน แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์สื่อสาร ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและระบบของบริษัท
 • ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัท บริษัทในเครือของบริษัท บริษัทย่อย บุคคลภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท และข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทตามที่ระบุในแบบสอบถามผลสำรวจ แบบคำขอความคิดเห็น หรือกิจกรรมงานวิจัยต่างๆ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ใบหน้า ข้อมูลจากการจดจำม่านตา ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ข้อมูลทางพันธุกรรม ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของบุคคลในครอบครัว หรือ ในกรณีที่ท่านเข้าใช้บริการในแพลตฟอร์มใด ๆ ของบริษัท หากท่านให้ความยินยอม บริษัทสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ เช่น ข้อมูลชื่อ รูปภาพ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อของ ครอบครัว เพื่อน บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลตามคำแนะนำ หรือบุคคลอ้างอิงที่เข้าถึงได้จากโทรศัพท์มือถือของท่าน เป็นต้น กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงประกาศฯ ฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

2.บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้

 • จากท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านทำธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัท หรือลงนามในสัญญา/กรอกแบบฟอร์มเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์ โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่างๆ หรือเมื่อบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทไปพบท่าน)
 • จากคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านทำงานให้ ดำเนินการแทน หรือเป็นตัวแทน
 • จากบริษัทในกลุ่มเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นๆ ของบริษัท
 • จากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบไดร์ฟกลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริษัท หรือระบบซอฟท์แวร์ขนส่ง และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
 • จากข้อมูลสาธารณะที่มีการเผยแพร่ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ
3.วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน โดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานการปฏิบัติตามสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ฐานความยินยอม หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า บริการ และโครงการต่าง ๆ ของบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านการส่งเอกสาร การตอบคำถาม การตอบกลับคำขอหรือการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ)
 • การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตร ทางธุรกิจ การยืนยันตัวตนของท่านและสถานะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่น ๆ หรือการประเมินความเสี่ยงสำหรับท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ จากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของบริษัท) การออกคำขอเสนอราคาและประมูลราคา การเข้าทำสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การประเมินการบริหารงานของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การสร้างบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ การบันทึกข้อมูลลงในระบบ การรักษาและการปรับปรุงรายการ/สารบบของพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บและบริหารจัดการสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีชื่อของท่านอยู่
 • การบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์และสิทธิทางสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนาจให้พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับ การทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การตรวจสอบบัญชี การออกใบเรียกเก็บเงิน และการเก็บเงิน การจัดการให้มีการขนส่งและจัดส่ง การให้บริการสนับสนุน
 • การวิเคราะห์ธุรกิจและการปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจ และ การทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทและผลการดำเนินงานของท่านหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและสินค้าและบริการ
 • ระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายช่วยเหลือ บริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้มอบสิทธิในการเข้าถึงให้แก่ท่าน การลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน การใช้มาตรการควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ และเพื่อให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบของบริษัททำการพัฒนา ปรับใช้ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การตรวจสอบดูแลระบบและความมั่นคงปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึงตามที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบดูแลระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง การรายงานอุบัติเหตุ
 • การจัดการกับข้อพิพาท เช่น การยุติข้อพิพำท การบังคับตามสัญญา การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการมอบอำนาจ
 • การบริหารจัดการและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การจัดการภายใน การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การส่งหรือจัดการเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การควบคุม หรือการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และการวางแผน ทางสถิติและแนวโน้มต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกัน
 • การปฏิบัติตามนโยบายภายในและกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ (เช่น เพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด) และการประสานงานหรือการติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) รวมถึงการสืบสวน การร้องเรียน และ/หรือ การป้องกันอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง
 • วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข่าวสารและข้อมูลเผยแพร่ที่อาจมีประโยชน์ รวมถึงกิจกรรม เสนอบริการใหม่ๆ เจรจาต่อรองราคาสินค้าและบริการ และทำผลการสำรวจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์และ พิจารณาในการสนับสนุนทางการเงิน (เช่น การให้สินเชื่อ) แก่ท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย เช่น เพื่อประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อยืนยันตัวตน (ตามข้อมูลที่ได้รับจากบัตรประชาชน) เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ/สินค้า เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อจัดงานอบรมสัมมนา เพื่อพิจารณาและบริหารกิจกรรมการจ้างงาน เพื่อลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีคู่ค้า และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องลงในระบบ เพื่อดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนทางวินัย และเพื่อประสานงานกับหน่วยงานและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทเมื่อบริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดำเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในเรื่องดังกล่าวเป็นรายกรณีไป

4.บุคคลใดที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ ฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านประกาศฯ ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้ประกาศฯ เหล่านั้นด้วยเช่นกัน

 • บริษัทในกลุ่มเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
  ในฐานะที่บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัททั้งหมดมีการร่วมมือและแบ่งปันการให้บริการและระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า รวมไปถึง การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และระบบ อื่น ๆ ดังนั้น บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเกษรกรุ๊ปและบริษัทในเครือ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฯ โปรดดูรายชื่อกลุ่มเกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือตามเอกสารแนบท้าย
 • ผู้ให้บริการของบริษัท
  บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  • 1) ผู้พัฒนา/ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า
  • 3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
  • 4) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย
  • 5) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 6) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจข้อมูล
  • 7) ผู้ตรวจสอบบัญชี
  • 8) สำนักงานกฎหมาย
  • 9) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด
  • 10) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (concierge)
  • 11) ผู้จัดงานและกิจกรรม
  • 12) บริษัทตัวแทนการขาย
  • 13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
  • 14) ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบและอ่านข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • 15) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง
  • 16) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)
  • 17) ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง)
  • 18) พนักงานเดินเอกสาร
  • 19) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์
  ในระหว่างการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด
 • พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
  บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจด้านการธนาคาร การเงิน การให้สินเชื่อ การให้กู้ยืม การบริหารสินทรัพย์ การลงทุน การประกันภัย บัตรเครดิต โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) การออกแบบ การก่อสร้าง คลังสินค้าและการขนส่งโลจิสติกส์ ศูนย์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการดำเนินชีวิต สปาและศูนย์ออกกำลังกาย โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) รวมถึง แพลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการซึ่งบริษัทอาจได้ร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือที่ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้นั้นจะอยู่ภายใต้ประกาศฯ ของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้
 • เว็บไซต์ต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์
  ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบผ่านระบบล็อคอินของสื่อสังคมออนไลน์ ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในบัญชีต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น Facebook, Google, Line, Wechat, หรือ Instagram ) รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อกอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทอาจส่งอีเมลล์ของท่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าท่านเป็นสมาชิกของบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเพื่อเป็นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบและที่เกี่ยวข้องบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ตามความเหมาะสม
 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด
  ในบางกรณี บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย
 • ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ
  ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ นั้นรวมถึงสำนักงานกฎหมาย ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • สมาคม และองค์กรต่าง ๆ
  บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมค้าปลีก สมาคมศูนย์การค้า หรือกลุ่มแยกราชประสงค์
 • ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่
  ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่นั้นหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6.ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

7.ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

8.คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่น ๆ นั้นอนุญาตให้บริษัทปรับปรุงประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท

9.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 • การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น
  • (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ
  • (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน
 • การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 • การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 • การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
10.รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัท เกษรโฮลดิ้ง จำกัด เกษรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
เลขที่ 999 ชั้น 4 อาคารเกษรเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร 02-656-1149
อีเมลล์ dpo@gaysorngroup.com


Privacy Notice for Suppliers and Business Partners

Gaysorn Holding Co., Ltd. or Gaysorn Group and Its affiliates (the “Company”) recognise the importance of your personal data as our supplier and/or business partner. This supplier and business partner privacy policy (the "Privacy Policy") describes how the Company collects, uses, and/or discloses personal data of personnel, authorized persons, directors, shareholders and other contact persons of the suppliers and/or business partners (collectively referred to as "you") and informs you about data protection rights. In this Privacy Policy, the suppliers and/or business partners includes, but is not limited to, individual clients, business clients or legal entities, service providers, users, and suppliers and/or business partners (the “Suppliers and/or Business Partners”).

The Company collects, uses, and/or discloses your personal data because the Company has an existing or potential business relationship with you or the suppliers or business partners you work for, act on behalf of, or represent, such as our Suppliers and Business Partners that provide products or services to us, or communicate with us in relation to our business that may involve you.

The Company reserves the right to modify this Privacy Notice from time to time, so please review it frequently to see when this Privacy Notice was last revised. Any changes to this Privacy Notice will become effective when the Company posts the revised Privacy Notice on our website. The Company will provide additional notice of significant updates. In case any modification deprives your rights of sensitive data in relation to this Privacy Policy, the Company will first obtain your consent, except as otherwise permitted by law.

1.Types of Personal Data the Company collects

The Company may collect or obtain the following types of information which may include your Personal Data directly or indirectly from you or other sources or through our affiliates, subsidiaries, business partners. The specific type of Personal Data collected will depend on the context of your interactions with the Company, and the services or products you need or want from the Company and companies in Gaysorn Group.

 • Personal Data means any information relating to you, which enables the identification of you, whether directly or indirectly (not including data of a deceased person). The Company may collect Personal Data as listed below.
 • Personal details: such as title, full name, gender, age, occupation, qualifications, job title, position, business type, company name, nationality, country of residence, date of birth, marital status, number of family members and children, ages of children, information on government-issued cards (e.g., national identification number, photograph of the national identification, information on the national identification, control number on the reverse side of the national identification (Laser ID), social security number, passport number, tax identification number, driver's license details or similar identifiers), immigration details such as arrival and departure date, signature, voice, voice record, photograph, facial features for recognition, CCTV records, work place, education, insurance details, license plate details, house registration, household income, salary and personal income including complaints, your comment on our product, goods, and services, and inquiries via social media;
 • Contact details, such as postal address, delivery details, billing address, telephone number, fax number, email address, LINE ID, Facebook account, Facebook ID, Google ID, Twitter ID, Instagram ID, WeChat ID and other ID from social networking sites including your contact person detail such as telephone number, contact data on other correspondence (e.g. written communication with you);
 • Financial details, such as debit/credit card or bank information, credit/debit card number, credit card type, issuance/expiration date, cycle cut, account details, bank account details, prompt pay number payment details and records, your information regarding the risk profile for the business partner, credit rating and solvency, information in accordance with the declaration of suitability, suitability of transaction and any other financial details;
 • Transaction details, such as details about payment to and from you, payment date and/or time, payment amount, refund details, refund amount, points, date and location of purchase, purchase/order number, appointment date for service, address/date and time for pick up or delivery, acknowledgement of receipt, recipient email’s signature, warranty details, complaints and claims, booking details, rental details, transaction, transaction history, location, transaction status, past sales transaction, status, transaction status, purchasing behaviour, and any other details of products and services you have purchased, including but not limited to any information incurring from using of products or services provided on our platform, such as e-wallet, digital asset, lending product, insurance product and the product related to wealth management, etc.;
 • Technical details, such as Internet Protocol (IP) address, cookies, media access control (MAC) address, web beacon, log, device ID (such as international mobile equipment identifier (IMEI), electronic serial number (ESN), mobile equipment identifier (MEID) and serial number (SN)), device model and type, formats of software and hardware of the device when it is activated in the system, network, connection details, access details, single sign-on (SSO), login log, access time and location, time spent on the page, login data, GPS, latitude, longitude and time spent on each webpage, login information, applications downloaded on a communication devices, search history, browsing details, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform and other technology on devices you use to access the platform, including any other technical information arising from the use of our platform and systems;
 • Marketing and communication details, such as your preference in receiving marketing from us, our affiliates, subsidiaries, business partners or other companies, and your communication preferences, information of your interaction with us and marketing data (e.g. information supplied through surveys, polls, comment request forms, or researching activities);and/or
 • Sensitive data, such as race, religion, political opinions, fingerprints, facial recognition, person identity information (biometrics), face, information from the iris recognition, physical or mental health or condition, genetic data, medical history, disability and criminal records.>/

If you provide Personal Data of any third party to the Company, e.g., their name, family name, address details, and telephone number for emergency contact, family member income, or if you use the service on any of our platforms with your consent. The Company can access and collect third party personal information relating to you, such as information on name, picture and/or phone number, as well as personal and contact information of family, friends, emergency contact persons, recommended persons or referrals accessible from your mobile number, etc.; please provide this Privacy Notice for their acknowledgement and/or obtaining consents if necessary.

The Company will only collect, use, or disclose sensitive data on the basis of your explicit consent or where permitted by law.

2.How does the Company collect your Personal Data?

The Company collects your Personal Data through various channels, including:

 • Directly from you (such as when you do business with us, signing contracts, filling in forms, or when you interact with us, including interaction through our online platform, website, or mobile application, communication through email, telephone, questionnaire, business cards, post, during meetings or activities, or when the Company visits you).
 • From the Suppliers and/or Business Partners that you work for, act on behalf of, or represent.
 • From Gaysorn Group and Its affiliates or a third party such as our Suppliers and/or Business Partners.
 • From the resources in the system, our central drive or central database or transportation software, and/or electronic files.
 • From public information or other social media.
3.The purpose to collect, use or disclose your Personal Data

The Company will collect, use, and/or disclose your Personal Data depending on the nature of our relationship with you on the legal basis of legitimate interests, entering into or performance of a contract, legal compliance, consent, or any other bases as permitted by the data protection law, as the case may be, for the following purposes:

 • Business communication: such as communication with business partners regarding products, services and various projects of the Company or the business partners’ (e.g. communication by document delivery, responding to inquiries or requests, reporting progress).
 • Business partner selection: such as evaluating suitability and qualifications of you or the business partner, verifying your identity and the business partner's status, conducting due diligence or other form of background checks or risk identification on you and the business partner (including screening against publicly available data from government law enforcement agency and/or the Company blacklist), issuance of request for quotation and bidding, execution of contracts with you or the business partner, and evaluating your and the business partner's management.
 • Business partner data management: such as creating a business partner account, recording data in the system, maintaining and updating lists/directories of business partners (including your Personal Data), keeping and managing contracts and related documents in which you may be referred to.
 • Relationship management: such as planning, performing, and managing the contractual relationships and rights with the business partner, e.g., appointing, revoking, or authorising the business partner for conducting transactions or ordering products or services, processing payments, performing accounting, auditing, billing, and collection activities, arranging shipments and deliveries, and providing support services.
 • Business analysis and improvement: such as conducting research, data analytics, assessment, surveys, and reports on our products and services and your or the business partner's performance, development and improvement of marketing strategy, and product and services.
 • Information technology ("IT") systems and support: such as providing IT and helpdesk support, and managing your access to any systems to which the Company has granted you, removing inactive accounts, implementing business control to enable our business to operate, and to identify and resolve issues in our IT systems and to keep our systems secure, performing IT system development, implementation, operation, and maintenance.
 • Security and system monitoring: such as authentication and access controls (as applicable), monitoring of systems, devices, and internet, ensuring IT security, prevention and solving crimes, as well as risk management, fraud prevention, and accident reports.
 • Dispute handling: such as dispute resolution, enforcement of contract, establishment, exercise, or defense of legal claims, including authorization.
 • Management and communication among entities within the organization: including public relations activities in the organization, compliance with appropriate business regulations, including but not limited to procurement, reimbursement, internal management, training, auditing, reporting, delivering or managing documents, data processing, risk control or management, statistical analysis and planning, trends, and similar or related activities.
 • Compliance with internal policies and applicable laws: including regulations, rules, and guidelines (such as to apply for a license to operate a business as prescribed by law), and coordinating with and contacting government entities, courts, or related entities (e.g., the Revenue Department, the Royal Thai Police, and the Office of Auditor General), including investigations, claims, and/or prevention of crime or fraud.
 • Marketing purposes: such as informing you of useful news and publications, including events, offering new services, negotiating prices, conducting surveys, and analysing and considering financial aid (such as loans) for you or the business partner.
 • Sensitive Data: to collect, use, disclose, and/or transfer your Sensitive Data for various purposes which require consent under the laws, such as to evaluate suitability and qualifications of you or the business partner, to verify identity (based on data derived from the national identification card) in order to receive products from our inventory, to record data in the system, to conduct seminars, to consider and manage employment activities, to register or open an account into the system for the business partner and/or relevant person, to conduct disciplinary investigations, to coordinate with related entities and government entities.

Where the Company needs to collect your Personal Data as required by law, or for entering into or performing the contract the Company has with you, but you fail to provide the Personal Data to us as requested, the Company may not be able to fulfill the relevant purposes as listed above.

Where the Company needs your consent for activities of the collection, use, or disclosure of your Personal Data, the Company will request your consent for such activities separately.

4.To whom the Company may disclose or transfer your Personal Data

The Company may disclose or transfer your Personal Data to the following third parties who collect, use and disclose Personal Data in accordance with the purposes under this Privacy Notice. These third parties may be located in and areas outside the Kingdom of Thailand. You can visit their privacy policies to learn more details on how they collect, use and disclose your personal data as you could also be subject to their privacy policies.

 • The list of companies in Gaysorn Group and Its affiliates
  As Gaysorn Holding Co., Ltd. is part of Gaysorn Group and Its affiliates which all collaborate and partially share customer services, products and systems including website-related platforms and systems, the Company may need to disclose or transfer your Personal Data to, or otherwise allow access to such Personal Data by other companies within the Company, Gaysorn Group and Its affiliates for the purposes set out in this Privacy Notice. Please see the list of companies for further details here.
 • The service providers of the Company
  The Company may use other companies, agents or contractors to perform services on behalf or to assist with the provision of products and services to you. The Company may share your Personal Data to our service providers or third-party suppliers including, but not limited to
  • infrastructure, internet, infrastructure technical, software and website, and IT service providers and developer;
  • warehouse and logistic service providers;
  • payment service providers;
  • research agencies;
  • analytics service providers;
  • survey agencies;
  • auditors;
  • law firms;
  • marketing, advertising media, and communications agencies;
  • concierge;
  • campaign and event organizers;
  • sale representative agencies;
  • telecommunications and communication service providers;
  • payment, payment system, authentication, and dip chip service providers and agents;
  • outsourced administrative service providers;
  • data storage and cloud service providers;
  • verifying and data checking (Netbay and Department of Provincial Administration) service providers;
  • dispatchers; and/or
  • printing service providers.
  In the course of providing such services, the service providers may have access to your Personal Data. However, the Company will only provide our service providers with the Personal Data that is necessary for them to perform the services, and the Company asks them not to use your information for any other purposes.
 • The business partners of the Company
  The Company may transfer your Personal Data to our business partners in the businesses of banking, finance, credit, loan, asset management, investment, insurance, credit cards, telecommunications, marketing, retail, e-commerce, warehouse, logistics, wellness, lifestyle products and services, spa and fitness, reward and loyalty program, and data analytics, including platform sellers or providers whom the Company may jointly offer products or services, or whose products or services may be offered to you. Data shared in this way will be governed by the third party’s privacy policy and not this Privacy Notice.
 • Social networking sites
  The Company allows you to login on our sites and platforms without the need to fill out a form. If you log in using the social network login system, you explicitly authorise us to access and store public data on your social network accounts (e.g. Facebook, Google, Line, WeChat, or Instagram), as well as other data mentioned during use of such social network login system. In addition, the Company may also communicate your email address to social networks in order to identify whether you are already a user of the concerned social network and in order to post personalized, relevant adverts on your social network account if appropriate. The Company also partner with certain third parties that allow you to enroll in their services or participate in their promotions. For example, certain companies allow you to use your loyalty program number or online services login to receive or register for their services. Additionally, your social network account provider allows you to connect your social network account to your online services account or log into your online services account from your social network account. When you enroll in those services, the Company will share your Personal Data with those third parties. If you do not want to share your Personal Data in this way, do not provide your loyalty or reward program number to third parties, do not use your online services account to register for third-party promotions and do not connect your online services account with accounts on third-party services. Data shared in this way will be governed by the third party’s privacy policy and not this Privacy Notice.
 • Third parties required by law
  In certain circumstances, the Company may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply with legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator, government authority or other third party where the Company believes it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals’ personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or safety issues.
 • Professional advisors
  This includes lawyers, technicians and auditors who assist in running our business, and defending or bringing any legal claims.
 • Associations
  The Company may transfer your Personal Data to other member associations, such as Thailand E-Payment Association (TEPA), Electronic Transactions Development Agency (ETDA), the Association of Confederation of Consumer Organization, Thailand (ACCOT), Foundation for consumers, the Thai Chamber of Commerce, Thai E-Commerce Association, Thai Retailers Association, Thai Shopping Center Association, Ratchaprasong Square Trade Association and/or the Ratchaprasong Intersection Group.
 • Assignee of rights and/or obligations
  Third parties as our assignee, in the event of any reorganization, merger, business transfer, whether in whole or in part, sale, purchase, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our business, assets or stock or similar transaction; will comply with this Privacy Notice to respect your Personal Data.
5.International transfers of your Personal Data

Third parties as our assignee, in the event of any reorganization, merger, business transfer, whether in whole or in part, sale, purchase, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our business, assets or stock or similar transaction; will comply with this Privacy Notice to respect your Personal Data.

6.How long does the Company keep your Personal Data

The Company retains your Personal Data for as long as is reasonably necessary to fulfil the purpose for which the Company obtained it, and to comply with our legal and regulatory obligations. However, the Company may have to retain your Personal Data for a longer duration, as required by applicable law.

7.Security of your Personal Data

The Company recognizes the importance of maintaining the security of your Personal Data. Therefore, the Company endeavours to protect your information by establishing security measures for your Personal Data appropriately and in accordance with the confidentiality safeguard of Personal Data, to prevent loss, unauthorized or unlawful access, destruction, use, alteration, rectification or disclosure; provided, however, that the Company will ensure that the method of collecting, storing and processing of your Personal Data, including physical safety measures follow the information technology security policies and guidelines of the Company.

8.Cookies and how they are used

If you visit our websites, the Company will gather certain information automatically from you by using cookies.

Cookies are small pieces of information or text issued to your computer when you visit a website and are used to store or track information about your use of a website and used in analyzing trends, administering our websites, tracking users’ movements around the websites, or to remember users’ settings. Some cookies are strictly necessary because otherwise the site is unable to function properly.

Other Cookies allow us to enhance your browsing experience, tailor content to your preferences, and make your interactions with the site more convenient: they remember your username in a secure way, as well as your language preferences.

Most Internet browsers allow you to control whether or not to accept cookies. If you reject, remove or block Cookies can affect your user experience and without cookies, your ability to use some or all of the features or areas of our websites may be limited.

In addition, some third parties may issue Cookies through our websites to serve ads that are relevant to your interests based on your browsing activities. These third parties may also collect your browser history or other information to determine how you reached our websites and the pages you visit when you leave our websites. Information gathered through these automated means may be associated with the Personal Data you previously submitted on our website.

9.Your rights as a data subject

Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:

Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data the Company is collecting, using or disclosing about you. For your own privacy and security, the Company may require you to prove your identity before providing the requested information to you.

Rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-date Personal Data that the Company collects, uses or discloses about you rectified.

Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data the Company holds about you, in a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if the Company is collecting, using or disclosing such data on the basis of your consent or to perform a contract with you.

Objection: You may have the right to object to certain collection, use or disclosure of your Personal Data such as objecting to direct marketing.

Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain circumstances.

Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using or disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time.

Deletion: You may have the right to request that the Company deletes or de-identification of Personal Data that the Company collects, uses or discloses about you, except the Company is not obligated to do so if the Company needs to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or defend legal claims.

Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe our collection, use or disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant with applicable data protection law.

10.Contact Information

If you wish to contact the Company to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries about your Personal Data under this Privacy Notice, please contact the Company or our Data Protection Officer at:

Gaysorn Holding Co., Ltd., Gaysorn Group and Its affiliates
Data Protection Officer (DPO)
999, 4th Floor, Gaysorn Centre, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand.
Phone: 02-656-1149
Email: dpo@gaysorngroup.com